Truyện Cổ Tích Sự Tích Thành Lồi

Ngày xưa, có một ông vua nước Chàm muốn lấy một nàng công chúa nước Đại Việt làm vợ.

Nhà vua nghe nói công chua Huyền Trân nhan sắc tuyệt trần, những phi tần trong cung vua khó bề sánh kịp.

Ao ước người đẹp, nhà vua đêm mơi ngày tưởng.

Vua nghĩ đến việc dâng vàng bạc, châu báu, kỳ nam và voi ngựa để làm sính lễ, nhưng những món ấy chưa hẳn đã đưa lại kết quả như ý muốn.

Một viên nội thị rỉ vào tai vua:

– Muốn chiếm được người đẹp, trừ phi hiến đất, không có kế nào khác.

Trước vua còn ngần ngại, nhưng sau đó quả quyết sai một sứ bộ ra cầu hôn với sính lễ hai châu Ô, Rí ở biên giới.

Thấy triều thần có người can ngăn, nhà vua ung dung đáp:

– Tất cả đất đai này đều là của trẫm.

Mà trẫm thì chả vui gì nếu không lấy được công chúa Đại Việt.

Hơn nữa, giữa hai nước máu chảy đã nhiều rồi.

Ngày nay trẫm muốn mượn mối nhân duyên để dẹp yên can qua khốc hại.

Trước món sính lễ đặc biệt, triều đình Đại Việt ai nấy đều tỏ vẻ hài lòng.

Vua Trần và công chúa Huyền Trân gật đầu ưng thuận.

Được lời như cởi tấm lòng, vua Chàm sai quan thái bốc chọn ngày lành tháng tốt rồi phái một sứ bộ mang năm trăm quân sĩ đi thuyền ra đón vợ về.

Đám rước dâu từ kinh thành ra đi vượt qua muôn trùng sóng nước mới tới kinh đo.

Vua Chàm mừng rỡ.

Công chúa muốn gì được nấy.

Bọn nội thị từ đấy mới thấy hoàng cung rộn rịp tươi vui hơn trước.

Trong khi đó một sứ bộ Đại Việt bắt đầu vào nhận đất mới.

Nhưng việc đời còn éo le nhiều nỗi.

Công chúa cùng vua Chàm hương đượm lửa nồng chưa được một năm thì nhà vua bỗng nhiên mắc bệnh rồi mất.

Tin dữ truyền đi khắp hai nước, riêng đối với công chúa thì không khác gì tiếng sét ngang tai.

Đầu xanh đã chịu cảnh goá bụa.

Không những thế, công chúa sẽ chịu tang trong một thời kỳ ngắn để rồi lên hoả đàn về với vua Chàm bên kia thế giới.

Nhập gia tuỳ tục, tuy công chua là người Việt nhưng nay đã là hoàng hậu Chàm, không thể không theo đúng tục lệ của nước Chàm.

Vua Trần nghe tin lo sợ, vội sai sứ bộ vào điếu tang và tìm cách cứu công chúa.

Nhân lúc mọi người bối rối, sứ bộ Việt giả cách xin phép đưa công chúa làm lễ cầu hồn rồi lén đưa xuống thuyền nhỏ, một mạch dong buồm ra Bắc.

Việc hoàng hậu bỏ trốn làm cho triều đình nước Chàm nổi giận.

Đã thế thì lời hứa cũ không còn có giá trị nữa.

Món đồ sính lễ là hai châu Ô, Rí phải được trả lại.

Nghĩ thế, ông vua mới nước Chàm bèn sai năm vạn quân mã ra giữ chắc lấy hai châu đó, mặc dầu việc bàn giao đã sắp xong.

Bên Đại Việt không ngờ có chuyện xảy ra như thế, chỉ phái tướng quân Đoàn Nhữ Hài mang mấy ngàn quân vào dò động tĩnh.

Một buổi chiều hè, quân Đại Việt mang theo cát bụi từ Đàng Ngoài đã tiến vào tới sát bờ sông.

Quân do thám về báo quân Chàm đã kéo ra đông vô kể do một viên tướng mặt đen râu xồm tên là Lồi hiện đang đóng trên mấy ngọn đồi ở bên kia sông.

Thấy tình thế đã trở nên nghiêm trọng, tướng Việt lo lắng vì sức người sức mình cách nhau một trời một vực.

Đoàn tướng quân vò đầu suy nghĩ.

Rồi đó người ta thấy quân lính Việt được lệnh cắm trại rải rác suốt mấy dặm dài dọc theo bờ sông.

Mỗi trại chia ra từng nhóm quân, nhóm nào nhóm ấy cắm cờ la liệt.

Để khoa trương thanh thế, ban đêm mọi nơi thắp đèn đuốc sáng choang, lại đánh trống, chiêng và hò reo rầm trời.

Ban ngày có một toán quân đã cắt đặt sẵn, vác gươm giáo sáng quắc, nai nịt chỉnh tề đi quanh hòn núi nổi lên bên bờ sông.

Bên Chàm thấy bên Việt án binh bất động, lại thấy quân địch kéo qua núi liên miên không ngớt, nghĩ tới oai hùng của những người đã chiến thắng trăm vạn quân hùm beo Mông Cổ nên sinh khiếp sợ.

Song, vâng mệnh vua đem đạo quân ra giữ biên thuỳ, không lẽ chưa giao chiến đã vội rút lui.

Sau mấy ngày làm kế nghi binh, Đoàn tướng quân cho quân mang thư mời tướng Chàm ra trước trận để cùng thương lượng.

Kết quả, các tướng lĩnh hai bên đi đến một đính ước: “Trong một đêm hai bên đều khởi công, mỗi bên đắp một bức thành cho suốt tới sáng, bên nào hơn thì thắng. Bên thua lập tức lui binh nhường đất, để khỏi giết hại sinh linh”.

Trong khi quân Đại Việt còn đủng đỉnh nấu ăn coi bộ chưa nghĩ tới cuộc đấu sức đã bắt đầu thì quân Chàm đã vội vã kẻ đào người chuyền đất, đắp một bức thành suốt dọc bờ sông vắt qua mấy ngọn đồi.

Tướng Lồi đốc thúc ráo riết.

Trời vừa tối hẳn thì quân Chàm đã đắp nổi một quãng khá cao.

Cho đến mờ sáng, cả tướng lẫn quân lấy làm mừng rỡ vì mặt thành đã cao hơn trượng.

Chợt nghe một hồi trống đồng từ bên kia vọng đến, quân Chàm bên này trông sang, thì kìa, thăm thẳm mấy dặm dài, thành của quân Đại Việt đã xây xong tự bao giờ: tường cao dễ dến mấy trượng, cổng thành với cái vọng lâu của nó trông thật là đồ sộ.

Chẳng những thế, trong thành lại còn nhà cửa mới xây rất nguy nga: mái lợp ngói đỏ, tường quét vôi trắng, trên mặt thành voi ngựa, quân lính dàn ra không biết bao nhiêu mà kể.

Thật là bạt ngàn san dã…

Hàng ngũ của họ rất chỉnh tề, đứng im phăng phắc dưới bóng cờ như chỉ chờ lệnh là xông ra.

Tướng Lồi ở trên chòi cao đưa mắt nhìn với một vẻ ngơ ngẩn hãi hùng.

Quân Việt quả là dồn tất cả lực lượng vào đây.

Trêu vào họ chỉ là chuốc lấy một thất bại thảm hại.

Khi nghe tiếng loa bên địch thét lên, tướng Lồi nổi hiệu cho toàn quân rút lui khỏi vùng Ô, Rí.

Tuy không phải đánh chác gì, nhưng Đoàn tướng quân cũng báo tin đại thắng về cho vua Trần, không quân nói hết mãn kỳ của mình trong cuộc đọ trí nguy hiểm này.

Bởi vì quân Chàm có biết đâu thành của quân địch toàn bằng phên tre dựng lên, nhà cửa đều bằng nan ghép lại, quân sĩ, voi ngựa đều bằng cỏ bệnh hoặc bằng đất, những mái đỏ tường trắng cỏ xanh đều là màu thuốc tô điểm.

Ngày nay vẫn còn dấu vết bức thành do quân Chàm đắp dở, thuộc địa phận mấy xã Đương Xuân, Nguyệt Biều (Thừa Thiên).

Người ta gọi là thành Lồi để phân biệt nó với thành Phật Thệ ở gần đó và cũng để nhắc nhở cái tên viên tướng thua cay trong cuộc đấu trí vừa hiếm có vừa ly kỳ ấy.

“Theo kho tàng truyện cổ tích Việt Nam – NXB Văn Học”

Bình Luận